In Nieuwsberichten

2 miljoen extra voor vrijwilligers palliatieve terminale zorg

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) stelt vanaf volgend jaar 2 miljoen extra beschikbaar voor vrijwilligers die ondersteuning bieden bij palliatieve zorg. Hierdoor kunnen vanaf 2017 vrijwilligers palliatieve zorg niet alleen actief zijn bij mensen thuis of in hospices, maar in de gehele intramurale zorg zoals bijvoorbeeld verpleeghuizen en verzorgingshuizen.

Kamerbrief wijziging regeling palliatieve terminale zorg Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeerde de Tweede Kamer over de verdere uitwerking van aanpassingen in de regeling palliatieve terminale zorg. Dit was toegezegd in eerder overleggen over palliatieve zorg. De regeling wordt met enkele wijzigingen verlengd met 5 jaar tot 1 januari 2022. De regeling voorziet in het verlenen van subsidies voor de coördinatie van de inzet van vrijwillige palliatieve terminale zorg en voor de coördinatie van de netwerken palliatieve zorg.

Opzet regeling vanaf 1 januari 2017 De regeling blijft in hoofdlijnen gelijk aan de oude regeling. Zo blijft de bijdrage voor de coördinatie van vrijwillige inzet gehandhaafd evenals de berekeningswijze op basis van het aantal geholpen cliënten. Wtzi-toegelaten instellingen blijven uitgesloten van de regeling, omdat deze al van de reguliere zorgfinanciering gebruik kunnen maken. De enige uitzondering hierop zijn twee Wtzi-toegelaten hospices die nu geen deel uitmaken van een grote organiatie.

Belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2017– Omdat het tarief per instelling na de laatste verhoging in 2013, drie jaar achtereen gedaald is, wordt de regeling vanaf 2017 verhoogd ter compensatie hiervan. Dit leidt tot een stijging naar 17,45 miljoen euro in 2017. – In zijn algemeenheid neemt het beroep op de regeling toe. De nieuwe regeling zal jaarlijks met 3% worden verhoogd. Dat percentage is gebaseerd op de verwachte stijging van het aantal overlijdens met 1,5% per jaar (CBS). Bovendien wil het ministerie dat het aantal gevallen en settings waarin vrijwilligers worden ingezet de komende jaren uitgebreid kan worden. – De inzet van VPTZ-vrijwilligers in Wtzi toegelaten hospices wordt subsidiabel gesteld. Hiermee wordt de inzet van VPTZ-vrijwilligers maximaal mogelijk gemaakt. In de nieuwe regeling kunnen daarmee vrijwilligers ingezet worden in bijna-thuis-huizen, in highcare hospices, bij mensen thuis en in overige instellingen. Naast de inzet in verpleeg- en verzorgingshuizen is ook inzet in bijvoorbeeld instellingen voor gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg mogelijk. Het tarief voor de inzet in overige instellingen  wordt gesteld op het niveau van het tarief voor de onbetaalde coördinatie thuis. – Het verschil in tarieven tussen high care hospices en bijna-thuis huizen blijft in stand, maar wordt minder groot. Op basis van de VPTZ Registratierapportage is besloten om het tarief voor de high care hospices voorlopig te bepalen op 70% van het tarief van bijna-thuis huizen. Volgend jaar volgt een nadere evaluatie naar de omvang en de aard van de inzet van vrijwilligers. Op basis daarvan wordt overwogen om in de toekomst de tegemoetkoming in coördinatiekosten aan te passen

Wijzingen en opzet voor de netwerken palliatieve zorg Op hoofdlijnen blijft de subsidieregeling voor de netwerken palliatieve zorg hetzelfde. Wel zal de ondersteuning worden uitgebreid met de zeven netwerken kinderpalliatieve zorg, met een vast bedrag per netwerk dat niet ten koste van de bestaande netwerken zal gaan. Ook zal de regio-indeling waar nodig worden aangepast. Netwerken krijgen verder grotere mogelijkheden om samen te werken en gezamenlijk (afgestemde) voorstellen en activiteitenplannen in te dienen.

Overleg met koepelorganisatiesOver deze nieuwe stappen is uitgebreid overleg gevoerd met koepelorganisaties als VPTZ Nederland, de Associatie Hospice Zorg Nederland, Stichting Fibula en Stichting PAL.

 

Recent Posts