In VPTZ

Staatssecretaris Martin van Rijn ontving 26 januari 2016 de herziene druk van de toekomstagenda informele zorg en ondersteuning. De toekomstagenda bevat aanbevelingen en aandachtspunten op vijf thema’s rondom informele zorg en ondersteuning. Voor elk thema zijn door de werkgroepen acties geformuleerd waar koepelorganisaties, aanbieders, cliëntorganisaties, overheden en andere betrokkenen mee aan de slag kunnen. Het is vooral belangrijk dat deze acties zichtbaar worden in de lokale praktijk.

Woensdag 27 januari 2016

De voorzitters van de werkgroepen van de toekomstagenda hebben de staatssecretaris opgeroepen om (ook) op het landelijke niveau aandacht te blijven vragen voor informele zorg.  Overheden en landelijke partijen hebben volgens de voorzitters een belangrijke rol bij het wegnemen van (wettelijke) belemmeringen, het verzamelen en verspreiden van goede voorbeelden en het gericht ondersteunen van de lokale praktijk. De staatssecretaris heeft toegezegd te bezien hoe de hij partijen kan ondersteunen. Tevens heeft hij de voorzitters uitgenodigd om te komen met een gezamenlijke visie over de positie van informele zorg in de samenleving. Hier geven de voorzitters graag gehoor aan. Op de foto: Hennie Bogaards-Simonse (Wethouder Noordoostpolder/VNG), Joost van Alkemade (Directeur NOV), Aly van Beek (Directeur MO-groep), Veronique Tubée (Beleidsadviseur Actiz), Staatssecretaris Van Rijn, Liesbeth Hoogendijk (Directeur Mezzo) en José Streng (Beleidsadviseur VPTZ Nederland).

Tijdens de bijeenkomst was speciale aandacht voor de resultaten van de vijfde werkgroep ‘burgers aan het roer.’ Deze werkgroep is als laatste van start gegaan en had als centrale vraag hoe actieve bewoners, organisaties en de overheid als partners kunnen werken aan het versterken van de samenleving. De werkgroep is ervan overtuigd dat het geven van meer zichtbaarheid, invloed en zeggenschap aan burgers noodzakelijk is om betere zorg en ondersteuning mogelijk te maken.

De Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning is samengesteld in samenwerking met partijen die vanuit verschillend perspectief betrokken zijn bij ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Dit varieert van zorg- en welzijnsorganisaties tot gemeenten en van verzekeraars tot patiënten- en cliëntenorganisaties. De Toekomstagenda bevat aanbevelingen en actiepunten rondom vijf thema’s:

  • verbetering van de samenwerking tussen formele en informele zorg;
  • goede toerusting en ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers;
  • deskundigheidsbevordering van beroepskrachten met name als het gaat om de samenwerking met mantelzorgers en zorgvrijwilligers;
  • betere aansluiting bij nieuwe vormen van vrijwilligerswerk;
  • informele ondersteuning om maatschappelijk actief te blijven.

De partijen droegen zelf aan welke thema’s zij het meest urgent vonden, gelet op de maatschappelijke vraagstukken en nieuwe beleidsontwikkelingen. Ze werkten deze thema’s in vijf werkgroepen nader uit en stelden aanbevelingen en actiepunten op, gericht op zorg-, welzijnaanbieders, vrijwilligers- en beroepsorganisaties, lokale overheden, zorgverzekeraars en de landelijke overheid en instanties.

Meer informatie over de Toekomstagenda vindt u op www.toekomstagendainformelezorg.nl.

Recent Posts